DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

KOCsys olarak, şirketlerin dünya ve ülkemiz genelinde sektörlerinde yer edinebilmeleri ve marka sürdürülebilirliğini devam ettirebilmeleri için ihtiyaçlarına uygun şekilde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

PROJE DESTEK DANIŞMANLIĞI

KOCsys olarak, ulusal (TUBİTAK, TUBİTAK-TEYDEB, KOSGEP, Sanayi Bakanlığı,……) ve uluslararası (Horizon 2020, Avrupa Birliği kapsamındaki diğer destekler, NATO,…) bütçe destekli projelerde hem proje hazırlama / başvuru hem de projenin sürdürülebilirliği konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Temel hedefimiz; ulusal ve uluslararası proje desteklerinin ülkemizde faaliyet gösteren şirketler tarafından kullandırılarak küresel ve ulusal rekabette yer almalarını sağlamaktır.

Ulusal desteklerin en kapsamlısı olarak gösterilebilecek TUBİTAK-TEYDEB destekleri aşağıda verilen programlardan oluşmaktadır. Müşterilerimizin istekleri ve ihtiyaçları göz önünde tutularak hangi programların kendileri için daha uygun olabileceği uzman ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

  • TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
  • TÜBİTAK-TEYDEB 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ DANIŞMANLIĞI

Ar-Ge ve buna bağlı inovasyon çalışmaları günümüzde küresel rekabetin vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Ülkemizde yer alan firmaların yaptıkları bu çalışmalarla ülke ekonomisine katma değer oluşturacak, küresel pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji ürünler oluşturması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından özel sektörde Ar-Ge ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde geliştirme, iyileştirme ve yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini, teknoloji, yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge / tasarım personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayınlanmıştır.

KOCsys olarak, yenilikçi çalışmaların ortaya çıkmasında rol alan Ar-Ge / Tasarım Merkezlerinin kurulum, yapılandırma ve yürütme faaliyetleri süreçlerinin her aşamasında bu konuda tecrübeli ekibi ile danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

TEMATİK KONULAR DANIŞMANLIĞI

KOCsys, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte enerji verimliliğini artırmak ve otonom hizmetleri geliştirmek bu sayede verimliliği artırmak amaçlı akıllı sistemlerin kurulumu ve sürdürülebilirliği konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özel, kamu ve AR-GE merkezlerinde farklı tematik konuları içeren laboratuvarların tasarım, kurulum ve devamlılığı konularında kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Ayrıca son yıllarda ülkemizde de oldukça önemi ve yaygınlığı artan güneş ve rüzgâr enerjileri başta olmak üzere yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili tasarım, kurulum, işletim ve süreçlerle ilgili kapsamlı danışmanlık hizmetleri, KOCsys uzman ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.